Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

(päivitetty 25.5.2018)

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin pitäjä

ShowCat
Lehmustie 4
11910 RIIHIMÄKI
Puh. 040 581 2799

Sähköposti: info (at) showcat.fi
y-tunnus 2686898-3

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Bianca Hösli

Rekisterin nimi

ShowCatin asiakasrekisteri.

Rekisterin tietolähteet ja oikeusperusteet

ShowCat kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta. Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja. Rekisteriä kerätään verkkosivuston, yhteydenottolomakkeen ja sähköpostikirjeenvaihdon kautta.

Rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ensisijaisesti ShowCatin ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde. Henkilötietojen käsittely perustuu myös lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten kirjanpitovelvoitteisiin, asiakkaan tuntemista koskeviin velvoitteisiin ja lakisääteisiin raportointivelvoitteisin. Käsittely asiakassuhteen hoitoon ja suoramarkkinointiin perustuu ShowCatin oikeutettuun etuun.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät toimeksiantoon, ShowCat ei voi panna täytäntöön rekisteröidyn ja yrityksen välistä sopimusta eikä näin ollen ottaa vastaan tai suorittaa toimeksiantoa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakaspalveluun
 • asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen
 • esiintymistilausten hallinnointiin
 • laskutukseen
 • palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen
 • verkkosivustovierailujen seurantaan ja analysointiin
 • lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen ja riskien hallintaan
 • väärinkäytösten valvontaan

Asiakastietojen jakaminen ja käsitteleminen

Henkilötietoja ei jaeta kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai muihin vastaaviin selvityksiin. Asiakastietoja voidaan käsitellä kuitenkin kolmansien osapuolten sovelluksissa, joita ovat Innovoice Oy:n laskutusohjelma ja iZettlen tai SumUpin korttimaksuohjelmat. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita UniikkiÄänen ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Täydellistä asiakasrekisteriä pääsee käyttämään ja muokkaamaan ainoastaan ShowCatin yhteyshenkilö. ShowCat voi kuitenkin tämän tietosuojaselosteen mukaisesti ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille tai alihankkijoille. Varmistamme riittävillä sopimusvelvoitteilla, että henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Annamme alihankkijoillemme vain sellaista tietoa, joka on olennaista heidän työnsä hoitamisen kannalta.

Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mm. seuraavat tahot:

 • Innovoice Oy, ShowCatin toimeksiantojen hallinnointi ja laskutus
 • Gothia Oy, ShowCatin laskutus, rahoitus ja perintä
 • Tilitarhuri, ShowCatin kirjanpito

Laskujen perintä on ulkoistettu Innovoice Oy:lle, joten Innovoice Oy käsittelee näin ollen ShowCatin asiakkaiden laskutustietoja.  ShowCat toimii laskutuspalveluun tallennettujen tietojen osalta rekisterinpitäjänä ja vastaa siitä, että rekisteröityjen yksityisyys on suojattu ja henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Lisäksi ShowCatin kirjanpitäjällä (Tilitarhuri) on pääsy laskutustietoihimme, mutta hänellä on ehdoton salassapitovelvollisuus kaikissa asiakkuuksiin liittyvissä asioissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa ja oikeuttamissa tilanteissa, hätätilanteissa tai muissa tilanteissa ihmisten hengen ja terveyden sekä omaisuuden suojaamiseksi tai mikäli ShowCat on osallisena oikeudenkäynneissä tai muissa riidanratkaisuelimissä tapahtuvissa menettelyissä.

Mikäli ShowCat on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä voi se luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisteröidyn tietosuoja turvataan myös ko. järjestelyissä, ja niistä ilmoitetaan rekisteröidylle asianmukaisesti tarvittaessa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Vieraillessaan ShowCatin sivustolla ja ottaessaan yhteyttä ShowCatiin, henkilöstä tallennetaan tietoja eri tavoin riippuen asiakkuuden laadusta. Tallennamme asiakkaistamme vain olennaisimmat tiedot, jotka vaikuttavat mm. yhteydenpitoon, laskutukseen sekä varsinaiseen esiintymiseen.

Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Henkilön (tilaajan) nimi: henkilön yksilöintiä ja laskutusta varten
 • Mahdolliset muut henkilöt, jotka ovat esiintymisen kohteena: syntymäpäiväsankarin nimi, hääparin nimet jne.
 • Henkilön (tilaajan) yhteystiedot: laskutusta ja yhteydenpitoa varten
 • Henkilön (esiintymiskohteen) ikä: sellaisessa tapauksessa, jossa tilataan esiintyminen esimerkiksi syntymäpäiväsankarille, tulee esiintyjän tietää, minkä ikäiselle esiintyminen kohdennetaan. Tämä vaikuttaa sekä esiintymisen spiikkaukseen että kappalevalintoihin.
 • Tilaus- ja laskutustiedot, jotka ovat kirjanpidon todistusaineistoa.
 • Palautekyselyiden vastausten perusteella mm. kehitetään ShowCatin toimintoja edelleen paremmiksi. Palautekyselyiden vastauksia voidaan käyttää myös markkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas on erikseen antanut tähän luvan palautteessaan.
 • Sähköpostikirjeenvaihto säilytetään, jotta sovituista asioista on kirjallista todistusaineistoa.
 • Tunnistautumis- ja käyttötiedot: näitä tietoja tallentuu automaattisesti palveluntarjoajiemme toimesta mm. kotisivuillemme. ShowCat kerää automaattisesti tietoa evästeiden ja muiden verkkoanalyysityökalujen kuten Google Analyticsin avulla sivuston parantamiseksi. Google Analyticsin tiedot menevät Googlelle Yhdysvaltoihin, ja aiheesta löytyy lisää tietoa täältä. Analysoidessamme sivuston käyttöä, emme selvitä yksittäisen kävijän henkilötietoja, vaan tiedot ovat tilastotietoa, joiden perusteella voimme parantaa sivustomme käytettävyyttä.

Rekisterin suojaus

ShowCat käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän turvaamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta ja pääsynhallinta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön sekä alihankkijoiden ohjeistaminen. Varmistamme, että pääsy rekisteritietoihin on vain henkilöillä ja tahoilla, jolla on toimenkuvansa suorittamiseen kannalta tarve tai oikeus käsitellä henkilötietoja. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä on työsopimuslain tai sopimusten salassapitoehtojen perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

Tietojen säilytysaika

ShowCat säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään, tai ellei ShowCat tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä alla olevan taulukon mukaisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

 • ShowCatin kirjanpitoon liittyvässä aineistossa tietoja säilytetään 6 vuotta
 • Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 3 vuotta
 • Palautteet 3 vuotta
 • Tilaus-, työ-, sopimus- ja maksutiedot sekä mahdollisia tietoja työn kohteesta 3 vuotta
 • Google Analytics -tiedot: 26 kk

Tietojen tuhoaminen

ShowCat pitää huolta siitä, että tarpeettomat tai vanhat asiakastiedot tuhotaan asianmukaisesti niin, etteivät tiedot päädy vääriin käsiin.

Tarkastus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja, nähdä itseään koskevat tiedot sekä pyynnöstä saada tiedot kirjallisesti tai sähköisessä muodossa tai siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista, vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn sekä tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten. Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

Tarkastus-, muutos- tai poistopyyntö tulee suorittaa seuraavasti:

Sähköpostitse osoitteeseen info (at) showcat.fi.  Henkilöllisyyden todistamiseksi tarkastuspyyntö on tehtävä samasta sähköpostiosoitteesta, kuin millä asiakas on rekisterissä. Vaihtoehtoisesti henkilöllisyys on todistettava muilla tavoin.

 

 

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja koneellesi.

Hyväksytkö evästeiden käytön?